Regulamin STUDIO ENERGIA

REGLAMIN KLUBU STUDIO ENERGIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów STUDIO ENERGIA. Regulamin znajduje zastosowanie dla osób korzystającychz usług klubu na podstawie zakupu jednorazowych wejściówek wstępu do klubu, karnetów oraz kart pracowniczych - klienci tych systemów podlegają zasadom wynikającym z regulaminu klubu oraz umów indywidualnych Klientów z tymi firmami, a także Klientów dokonujących zakupów usług drogą elektroniczną.
 2. STUDIO ENERGIA świadczy usługi zgodnie z załącznikiem 1 regulaminu
 3. Klub otwarty jest dla klientów w ściśle określonych godzinach, informacja dostępna w klubie oraz na stronie internetowej studioenergia.com.pl
 4. Klient jest obowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia.
 1. Do korzystania z usług klubu uprawnione są osoby powyżej 18 roku życia. Osoby poniżej 16 roku życia opisane są w punkcie „Dzieci i młodzież w Studio Energia”.
 1. Każda osoba korzysta z usług klubu po wcześniejszych konsultacjach lekarskich dotyczących ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych dla danej usługi, z której chce skorzystać.
 2. Osoba korzystająca z usług klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z danej usługi i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność
 3. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych należy skonsultować się z personelem przed rozpoczęciem korzystania z usługi klubu.
 1. W przypadku złego samopoczucia, niepokojących objawów, w trakcie korzystania z usługi, należy przerwać wykonywaną aktywność i skonsultować się z obsługą klubu.
 2. Zabrania się wstępu do Klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 3. Na terenie całego obiektu Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA KLIENTA:

 1. W celu poprawnego świadczenia usług przez klub oraz identyfikacji klientów Klub wprowadza karty identyfikacyjne - każdy klient posiada kartę. Opłata za kartę zgodnie z cennikiem.Klienci dokonujący zakupów usług drogą elektronicznąodbierają kartę przy wizycie w klubie, po okazaniu dowodu osobistego. Ponadto Klient zostanie poproszony o wykonanie zdjęcia do systemu, co opisuje szerzej pkt 6.
 2. Aby korzystać z usług klubu każdy klient zobowiązany jest do: rejestracji w systemie, zapoznania się i zaakceptowania regulaminu klubu, a w przypadku Klientów dokonujących zakupów usług drogą elektroniczną także zaakceptowania regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Klient zobowiązany jest do okazywania karty w recepcji przy każdorazowym wejściu do klubu - karta upoważnia do korzystania z usług klubu. Następnie klientowi wydawany jest klucz do szafki.

Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać klucz w recepcji klubu. Za zgubienie klucza Klub pobiera opłatę. Informacja o wartości opłaty dostępna w recepcji klubu.

 

 1. W przypadku zagubienia karty klient zobowiązany jest powiadomić pracownika recepcji. Duplikat karty będzie aktywowany po ustaleniu danych osobowych i wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem.
 2. Klient nie ponosi kosztów wymiany karty z przyczyn technicznych będących po stronie klubu.
 3. Klient zobowiązany jest do posiadania zdjęcia w panelu klienta, a w przypadku odmowy wykonanie zdjęcia, zobowiązany jest każdorazowo okazywać dowód tożsamości wraz z karta Klubową celem potwierdzenia prawa do dysponowania kartą.

 

PRAWA, OBOWIĄZKI KLIENTA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Klienci klubu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia planowane (grupowe).

 

Spóźnienie się na zajęcia skutkuje prawem wejścia osób zapisanych na liście rezerwowej na dane zajęcia wraz z upływem godziny rozpoczęcia zajęć.


 1. Zajęcia planowane w klubie odbywają się, gdy na 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć jest zapisanych minimum 5 osób (w przypadku zajęć porannych - gdy dzień wcześniej do godziny 17:00 jest zapisanych minimum 5 osób).
 2. Nieobecność na zajęciach planowanych należy zgłosić telefonicznie lub emailowo minimum 3 godziny przed ich rozpoczęciem (w przypadku zajęć porannych dzień wcześniej do godziny 17:00).Zajęcia te można wykorzystać w innym terminie w ramach trwania ważności karnetu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora, zmiany typu zajęć, przesunięcia ich realizacji lub odwołania zajęć z przyczyn nieobecności instruktora figurującego na rozkładzie zajęć, lub innych przyczyn niezależnych od klubu.
 1. Rozkład zajęć dostępny jest na stronie www.studioenergia.com.pl oraz w klubie.
 1. Czas trwania zajęć określony jest na rozkładzie zajęć.
 1. Rezerwacje na zajęcia grupowe oraz zabiegi przyjmowane są: poprzez panel klienta, stronę internetową, telefonicznie, w recepcji klubu oraz mailem.
 2. Klient rozpoczynający pierwszy trening na rowerach stacjonarnych powinien poinformować

 

o tym fakcie prowadzącego instruktora przed zajęciami, aby ten mógł objaśnić ustawienia roweru oraz technikę jazdy.

 1. Uprasza się Klientów o staranne dokręcanie regulowanych elementów rowerów, a w razie konieczności o zgłaszanie potencjalnych usterek prowadzącemu.
 2. Przed rozpoczęciem ćwiczenia na sprzęcie (maszynie, urządzeniu cardio itp.) Klient w przypadku wątpliwości co do jego stanu technicznego lub wątpliwości co do jego obsługi, powinien zaniechać czynności i zgłosić ten fakt Personelowi Klubu.
 3. Klub ma prawo do tymczasowego ograniczenia stref dla Klientów w celu przeprowadzenia niezbędnych napraw, aranżacji wnętrz, serwisu sprzętu itp. działań.
 4. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce na klucz. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie obiektu klub nie ponosi odpowiedzialności.

13.Na terenie klubu obowiązuje strój sportowy, ręcznik oraz bezwzględnie obowiązuje pełne sportowe obuwie zamienne z niebrudzącą podeszwą (tzw non marking). Klienci nie posiadający właściwego i czystego obuwia zmiennego w przypadku stwierdzenia zabrudzeń mogą zostać obciążeniu kosztami sprzątania piętra, z którego korzystali.

 

14.Na terenie klubu dostępne są punkty z płynem dezynfekującym oraz ręcznikami.

Dobrą praktyką w klubie jest  samoobsługowa dezynfekcja urządzeń po zakończeniu ćwiczeń.

15.W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu.

16.Na terenie klubu obowiązuje kulturalne zachowanie.

17.Użytkowanie sal, urządzeń sportowo rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach,

pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania i nie niszczeniawyposażenia klubu.

18.Klient sam ocenia swoje możliwości udziału w zaproponowanych zajęciach oraz akceptuje wielkość grupy na sali, decydując się na udział w ćwiczeniach.

19.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do rezerwacji miejsc na wszystkie zajęcia zwłaszczana  zajęciach o ograniczonej liczebności grupy,  do których potrzebne są przyrządy sportowe.

20.Klienci posiadający karnet mają możliwość 5-krotnego zapisu na każdą z dostępnych usług. Klienci nie posiadający karnetu mają możliwość 1-krotnego zapisu na każdą z dostępnych usług.

21.Klienci korzystający z zajęć grupowych w ramach kart pracowniczych, a także klienci posiadający karnet OPEN mogą korzystać z kilku godzin zajęć grupowych z rzędu.

22.W ramach dbałości o komfort zajęć, na sali podczas ćwiczeń przebywają wyłącznie osoby ćwiczące oraz trener, chyba że zajęcia mają charakter otwarty, o czym uczestnicy są wcześniej poinformowani.

23.Zasady organizacji sauny, w placówkach, gdzie jest dostępna: godziny dostępności, sposób i typ rezerwacji, a także sposób pozostawienia odzieży wierzchniej określają zasady dostępne na recepcji klubu.

Niestosowanie się do zasad Regulaminumoże skutkować sankcjami pieniężnymi w przypadku strat materialnych po stronie Klubu oraz odebraniem karty członkowskiej z zakazem wstępu do Klubu włącznie.

24.W przypadku rażących nadużyć czy postaw Klienta będących celowymi działaniami na szkodę klubu lub będących uciążliwymi dla innych Klientów bądź Personelu,  klub może odebrać kartę członkowską i zakazać wstępu do Klubu włącznie. Klub nie zwraca środków za kartę odebraną z przyczyn opisanych w pkt. 22 i 23.


 

DZIECI I MŁODZIEŻ W STUDIO ENERGIA

 1. Dla dzieci i młodzieży (od 3  do 17 r.ż)  klub świadczy usługi zajęć grupowych: TG, TANIEC,  oraz  TP
 2. Samodzielnie z siłowni i zajęć grupowych mogą korzystać osoby po 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna i na jego odpowiedzialność (druk dostępny w recepcji).

 

OBOWIĄZKI PERSONELU KLUBU

 1. Właściciel i personel klubu sprawują nadzór nad sprzętem, wyposażeniem wykorzystywanym przez klientów i dokonują wszelkich starań w celu dbałości o czystość w klubie.
 2. Wszystkie zgłoszenia klientów o nieprawidłowościach w działaniu urządzeń rozwiązywane są najszybciej jak to jest możliwe.
 3. Klub zapewnia klientom przy kupnie pierwszego karnetu możliwość jednej konsultacji dotyczącej ćwiczeń z trenerami personalnymi (dyżury dostępne w recepcji).

 

KARNETY

 1. Warunkiem zakupu jakiegokolwiek karnetu jest rejestracja w systemie opisana w części „Karta identyfikacyjna klienta”.
 2. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
 1. Ważność karnetów określana jest w cenniku.
 1. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 1. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet, a niewykorzystane usługi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 2. Zasady zakupy Karnetów drogą elektroniczną określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

CENNIK

 1. Cennik usług świadczonych w klubie jest ustalany przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości.
 2. Na żądanie Klienta klub wystawia faktury za świadczone usługi.

 

 

Regulamin obowiązuje od 12.06.2018

MultiSport
Ok System
Firma przyjazna internautom
Studio Tańca Energia

Wykorzystujemy pliki cookies. Wykorzystujemy pliki cookies. Studio Enegia dba o swoich Klientów. Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania sklepu, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.